SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Užitočné linky

Federácia ordopedických protetikov
Ministerstvo zdravotníctva SR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Zdravotná poisťovňa Dôvera
Zdravotná poisťovňa Union
Spoločná zdravotná poisťovňa
Zdravotná poisťovňa Apollo
Asociácia Pracovníkov Technickej Ortopédie
Česká národní členská společnosť ISPO
International Society for Prosthetics and Orthotics
Národné rehabilitačné centrum Kováčová

Sústavné vzdelávanie

Sústavné vzdelávanie – vo formáte PDF [172 KB]
Kreditný a registračný portál Slovenskej komory ortopedických technikov.

Legislatíva

ZÁKON č. 572/2001 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 13. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok.

ZÁKON č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ZÁKON č. 545/2006 Úplné znenie zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

ZÁKON č. 661/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

ZÁKON č. 270/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.