SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

Ešte raz k členskému...

Som rád, že napriek “neschváleniu členského poplatku “ väčšina členov, ktorí poplatok uhradili, prisľúbila nechať finančné prostriedky ako dar, resp. v prospech SKOrT na jej činnosť.Jej len smutná náhoda,že ku schváleniu členského chýbal iba jeden hlas, no záver snemu bol dosť
hektický, a samotné hlasovanie už iba s malým počtom účastnikov. To však nemení nič na veci, SKOrT svoju činnosť napriek tomu naštartoval a rozvíja. Dávam do pozornosti ostatným členom, ktorí doposiaľ nezaplatili členské hoc neschválené, aby sa zachovali čestne aspoň voči sebe a uhradili minimálne členské, ktoré je dané zákonom. Otázku financovania SKOrT chceme riešiť i s poskytovateľmi
( NZZ),no a samozrejme na najbližšom sneme bude členský poplatok na rok 2009 opäť daný
do hlasovania v nezmenenej výške t.j. 2000 Sk.
Ďakujem za pochopenie,ide nám
predsa o spoločnú budúcnosť, je len na nás ako si ju pripravíme…. Mgr. Juraj Čief
prezident SKOrT

Členské.....

Dňa 4.7.2008 zasadal v Poprade kontrolný výbor, na základe podnetu niektorých členov SKOrT. Ako vyplynulo zo záverov zasadnutia,ustanovujúci snem neschválil členský príspevok 2000 Sk. Z tohoto titulu, vás žiadame, tí ktorí ste členské zaplatili, aby ste na ústredie resp. sekretariát SKOrT oznámili, či žiadate o vrátenie členského príspevku, alebo nie. Mgr. Juraj Čief prezident SKOrT

Info pre média

V interviú s redaktorkou Zdravotníckych novín zo dňa 4.9.2008 bolo ústrednou témou sfunkčnenie komory a vyhodnotenie jej doterajšej činnosti…..

licencie...

Na základe žiadostí o vydanie
licencie na výkon činnosti
odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom
v kategórií technik povolaní
ortopedický technik
bolo prezídiom SKOrT
k 6.8.2008 :
7 – licencií vydaných
3 – licencie boli zamietnuté

«« 1 2 3 ... 6 7 8 9 [10] 11 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.