SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

Kontrola kreditov v rámci sústavného vzdelávania

Nazbierané kredity v rámci sústavného vzdelávania žiadame zaslať najneskôr do 30.6.2016 na sekretariát komory do Martina (kópie certifikátov resp. potvrdení o účasti). Počíta sa 5 ročný cyklus od 1.7.2011 – 1.7.2016 súvislej praxe v pozícií ortopedický technik, (ktorý za toto obdobie mohol pracovať u rôznych poskytovateľov). Ortopedickí technici, ktorí nebudú mať nazbieraný príslušný počet kreditov za predmetné obdobie (teda 50), musia dodať písomne relevantné informácie, ohľadom nesplnenia daných kritérií a prezídium komory sa bude každým takýmto jednotlivcom zaoberať osobitne, s návrhom na ich doriešenie. Žiadame Vás o včasné zaslanie administratívnych podkladov, nakoľko po uvedenom cykle ich musí komora bezodkladne spracovať a zaslať na príslušné orgány MZ SR, NCZI atď.) Prezídium SKOrT

Mimoriadne pracovné rokovanie s poskytovateľmi

Mimoriadne pracovné rokovanie SKOrT s poskytovateľmi sa bude konať v Martine dňa 18.5.2016 (Hotel Čierna pani) so začiatkom o 14,00 tej hodine. Mgr. Juraj Čief, PhD.

Ustanovujúci snem SKOrT

Dňa 30.4.2016 sa bude konať v Martine (Hotel Victória) Ustanovujúci snem + voľby do orgánov SKOrT so začiatkom o 12,30 hodine. Registrácia účastníkov + obed prebehne medzi 11,00 – 12,20 hod. Potrebné je priniesť zo sebou členskú kartu v komore.

Novelizovaný štatút si môžete stiahnuť tu

Dôvera - pracovné rokovanie

Pracovné rokovanie so zdravotnou poisťovňou Dôvera sa uskutoční v novom termíne a to 5.11.2015 o 10,00 tej hodine na pôde poisťovne. Prezídium SKOrT – u , odporúča poskytovateľom počkať na výsledky rokovaní !
Mgr. Juraj Čief, PhD., prezident SKOrT

«« 1 2 3 [4] 5 6 ... 9 10 11 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.